Liquid error: comparison of String with 0 failed Wettelijke bepalingen – ARIIX

🚚 LEVERING wordt aangeboden voor 125€. 🎁

Wettelijke bepalingen

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het onderwerp is van deze algemene voorwaarden.
Diensten: https://ariix.store stelt de klanten ter beschikking:

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, in het bijzonder de teksten - afbeeldingen - video's.

Klanteninformatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die door https://ariix.store kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, klantenrelatiebeheer en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is mogelijk maakt" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokken persoon", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://ariix.store op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en de controle van de website:

Eigenaar: Samy Belabid - Chaussée de Thuin 361/A 6150 Anderlues
Publicatiemanager: samy belabid - s
amy.belabid@gmail.com De publicatiemanager is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: samy belabid - samy.belabid@gmail.com
Gastheer: Shopify Inc - 126 York St. ON K1N 5T5 Ottawa 1-888-746-7439 Data Protection Officer
: samy belabid - samy.belabid@gmail.com

Dit model van wettelijke kennisgeving wordt voorgesteld door de gratis generator van wettelijke kennisgevingen voor een website

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een werk van de geest dat beschermd wordt door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke Internationale Reglementen. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken op de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de site https://ariix.store houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://ariix.store worden dus uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://ariix.store, die dan zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie. De website https://ariix.store wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke https://ariix.store. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://ariix.store is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://ariix.store streeft ernaar om op de website https://ariix.store informatie te verstrekken die zo nauwkeurig mogelijk is. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze worden veroorzaakt door haarzelf of door derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://ariix.store wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is onder voorbehoud van wijzigingen. Bovendien is de informatie op de website https://ariix.store niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en een up-to-date browser van de laatste generatie. De site https://ariix.store wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is om een dienst te leveren die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, uitval van haar infrastructuren of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://ariix.store en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur die met name betrekking heeft op de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://ariix.store is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://ariix.store.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.

6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

https://ariix.store treedt op als uitgever van de site. https://ariix.store is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de Content die zij publiceert.

https://ariix.store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de website https://ariix.store, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties aangegeven in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

https://ariix.store kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website https://ariix.store. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. https://ariix.store behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is gedeponeerd en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens, te verwijderen. Indien nodig behoudt https://ariix.store zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een boodschap van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonlijke Gegevens die worden verzameld in het kader van de creatie van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de behandeling van de Persoonlijke Gegevens: Samy Belabid. https://ariix.storeest vertegenwoordigd door Samy Belabid, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die zij verzamelt, verbindt https://ariix.store zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, een volledige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens te verstrekken en om een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Wanneer https://ariix.store persoonsgegevens verwerkt, neemt https://ariix.store alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://ariix.store deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://ariix.store kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturatie, bestelhistoriek, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash), enz.
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://ariix.store: e-mailadres.
 • het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://ariix.store brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://ariix.store de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 DPMR) en rectificatie (artikel 16 DPMR), actualisering, volledigheid van de gegevens van de gebruiker het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker te blokkeren of te wissen (artikel 17 DPMR), wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of de opslag is verboden.
 • recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDMP)
 • recht om de verwerking van de gegevens van de gebruikers te beperken (artikel 18 van de DPMR)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 21 van de RGPD)
 • het recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens op basis van hun toestemming of op basis van een contract geautomatiseerd worden verwerkt (artikel 20 DDR)
 • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://ariix.store hun gegevens moeten meedelen (of niet) aan een derde die zij eerder hebben aangesteld.

Zodra https://ariix.store op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://ariix.store zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk blijkt voor bewarende doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe https://ariix.store zijn Persoonsgegevens gebruikt, om correctie ervan te vragen of om zich te verzetten tegen de behandeling ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://ariix.store op het volgende adres:

Samy Belabid - DPO, samy belabid
Chaussée de Thuin 361/A 6150 Anderlues.

In dit geval dient de Gebruiker aan te geven welke Persoonsgegevens hij of zij wenst te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, waarbij hij of zij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan https://ariix.store oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://ariix.store een klacht indienen bij de controleautoriteiten, in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://ariix.store zal de verzamelde informatie over zijn Klanten niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of door de Europese Commissie als "ongeschikt" worden erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. https://ariix.store blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

https://ariix.store verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder om deze niet aan onbevoegden mee te delen. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant beïnvloedt, onder de aandacht wordt gebracht van https://ariix.store, zal deze laatste de Klant zo snel mogelijk moeten informeren en de genomen corrigerende maatregelen moeten meedelen. Bovendien verzamelt https://ariix.store geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://ariix.store en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen krijgen tot de gegevens van https://ariix.store De gebruikers zijn voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Incidentmelding

Hoe hard u ook probeert, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een beveiligingsinbreuk, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun boekhouding en hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen hun eigen wettelijke rapporteringsverplichtingen na te komen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://ariix.store wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, afgestaan of verkocht in welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van https://ariix.store en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de mogelijke koper, die op zijn beurt zou worden gebonden door dezelfde verplichting van behoud en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://ariix.store.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://ariix.store gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en een wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens zal https://ariix.storeprend alle redelijke stappen ondernemen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks "cookies" en internettags

De site https://ariix.store bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://ariix.store. Echter, https://ariix.store heeft geen mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en neemt dus geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, accepteert u dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment en gratis deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden opgeroepen, in de wetenschap dat dit de toegang tot alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. "KOKIES".

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen op geen enkele manier de terminal van de gebruiker beschadigen.

https://ariix.store zal waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker met betrekking tot zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://ariix.store de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker verbeteren.

Aangezien Cookies de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de Cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze integendeel worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de verzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hij van tijd tot tijd cookies accepteert of weigert, voordat er een Cookie in zijn terminal wordt opgeslagen. https://ariix.store informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://ariix.store of een van zijn dienstverleners, met het oog op technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien nodig, wijst https://ariix.store alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan de verminderde werking van de Site en de diensten die eventueel worden voorgesteld door https://ariix.store, als gevolg (i) van de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor https://ariix.store om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen omwille van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van de Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die het mogelijk maakt om te weten te komen hoe de Gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen. https://ariix.store kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om hem/haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de website van https://ariix.store of in de mobiele toepassing ervan verschijnen en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door zijn navigatie op de website of de mobiele toepassing van https://ariix.store voort te zetten, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Deze soorten cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt door uw navigatie op de Website of de mobiele applicatie van https://ariix.store voort te zetten. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies op https://ariix.store intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

https://ariix.store kan af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als "tags", of action tags, single-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze inzetten via een webanalysepartner die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker, opslaat).

Deze tags worden zowel in online-advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Dankzij deze technologie kan https://ariix.store de reacties van de bezoekers van de Site en de doeltreffendheid van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan met behulp van deze tags informatie verzamelen over de bezoekers van de Site en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit van de Site voor https://ariix.store, en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://ariix.store is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt het uitsluitend toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Nederlands
Nederlands